Privacybeleid

Bijlmer Bootcamp – Algemene Privacy Statement


Bij ArenaFysio & Bijlmer Bootcamp vinden wij uw gezondheid en privacy iets om zeer zorgvuldig mee om te gaan. Wij gebruiken dan ook een speciaal Electronisch Patienten Dossier: Fysiomanager.


Zoals elke zorgverlener/trainer, hebben wij als fysio’s een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij niet zomaar met anderen over uw gezondheid mogen praten – ook niet over andere zaken die tijdens een afspraak worden besproken. ArenaFysio & Bijlmer Bootcamp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als er vragen zijn omtrent de AVG en Privacy, dan kunt u contact opnemen per mail: info@arena-fysio.nl


Algemene Privacy Statement
De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.


Bijlmer Bootcamp – Algemene Privacy Statement 2021
www.bijlmer-bootcamp.nl

Privacyreglement van onze Bijlmer Bootcamp
ArenaFysio & Bijlmer Bootcamp

In onze praktijk/gym/locatie en voor de registratie voor de Bijlmer Bootcamp, kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.


De plichten van de praktijk / aanbieder van Bijlmer Bootcamp
ArenaFysio & Bijlmer Bootcamp is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk/gym/locatie plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk/gym/locatie als volgt. Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • Voor Registratie & veiligheid
 • Voor Doelmatig Beheer en Beleid
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener/trainer, maar ook via een folder of via
  onze website.
 • Alle medewerkers bij ArenaFysio & Bijlmer Bootcamp hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen.Dit is ter beoordeling van de behandelaar.


Bijlmer Bootcamp – Algemene Privacy Statement 2021
www.bijlmer-bootcamp.nl

Uw rechten als betrokkene:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens als dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een
  vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van ArenaFysio & Bijlmer Bootcamp hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener/trainer voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener/trainer doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverlener/trainers (bijvoorbeeld de huisarts).


Contactgegevens:

 • Sportaanbieder: ArenaFysio Bijlmer Bootcamp
 • Bezoekadres: Hogehilweg 20 1101 CD Amsterdam
 • Contactpersoon: Elizabeth Mucklow
 • Emailadres: elizabeth@arena-fysio.nl
 • Telefoon: 06-53590706


Disclaimer:
ArenaFysio & Bijlmer Bootcamp is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten.